International & Heritage Languages Association
Winner of the 2016 UNESCO Linguapax Award!

In 2012 the Edmonton Armenian community established the Armenian school for Armenian children. It operates every Saturday from 10.00 – 12.00 pm. Children are taught the basic and primary linguistic fundamentals: alphabet, reading, writing, language and conversational skills. In addition, history and cultural values such as family, community, commitment, giving and sharing are conveyed.

2012թ.Էդմնթոնի հայկական համայնքը հիմնեց հայկական դպրոց, հայ երեխաների համար: Այն գործում է ամեն շաբաթ 10.00 - 12.00ը: Երեխաները ուսումնասիրում են հայոց լեզվի հիմնական սկզբունքները եւ դրույթները, այբուբենը, կարդալ, գրել, լեզվական եւ խոսակցական այլ հմտություններ: Բացի այդ, ուսումնասիրոմ են հայոց պատմություն եւ մշակութային այլ արժեքներ, ինչպիսիք են ընտանիքը, համայնքը, ազգին նվիրվածությունը:

School Hours are from 10AM to Noon

We are located at 110 Deer Ridge Drive, St. Albert (just off Anthony Henday/  Ray Gibbon Drive

Please contact Sona at (780) 236 0478 or at sonav@telus.net

The Armenian School of Edmonton