International & Heritage Languages Association
Winner of the 2016 UNESCO Linguapax Award!

Our Mission: Our students are good global citizens who are connected to their families, their Vietnamese-Canadian communities, and their world. Our students enter our school with different language and cultural skills so we teach them using a multilevel approach. Our goal is that each of our students meets his or her personal best.Our values:

1. We are proud of our culture and our language.

2. We respect everyone, but especially our elders and our ancestors. 3. We each learn at our own pace, but we will always do our best.

4. We are democratic and we work for social justice.

Our Proverb: Tiên học lễ – hậu học văn

Trường Lạc Hồng School 

(Vietnamese)

Mision Statement: Mục tiêu chính của chúng tôi Giảng dạy cho học sinh trở thành công dân tốt toàn cầu, kết hợp với gia đình, cộng đồng người Canada gốc Việt và cộng đồng toàn cầu. Học sinh đến trường chúng tôi với sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá vì vậy chúng tôi phải giảng dạy trên căn bản hiểu biết và trình độ khác nhau của từng học sinh. Mục tiêu chính sẽ là giảng dạy cho học sinh phát huy khả năng tốt nhất của từng em một.


Our values: Tiêu chuẩn của trường

1. Chúng ta tự hào về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam.

2. Chúng ta tôn trọng mọi người, đặc biệt các bậc phụ huynh lớn tuổi và ông bà tổ tiên.

3. Mỗi chúng ta học hỏi ở mức độ khác nhau nhưng chúng ta luôn luôn cố gắng hết khả năng mình.

4. Chúng ta tôn trọng đường lối dân chủ và hướng về công bằng xã hội.


Tiền nhân có câu: Tiên học lễ, hậu học văn

Sundays 1-4 pm


Ages 5 to adult


Address: 10534-109 Street

Edmonton AB T5H 3B2